ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders
verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper. Door het plaatsen van de bestelling wordt de koper geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd. Mededelingen betreffende technische eigenschappen e.d. van onze producten zijn geheel vrijblijvend.


1. Alle bestellingen worden uitgevoerd op basis van de prijzen, kortingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de levering. Elke verhoging van
vervoertarieven of invoerrechten na bestelling zijn ten laste van de koper. Alle prijzen en kortingen zijn afhankelijk van de bestelde hoeveelheid. Een vermindering van de
bestelde hoeveelheid kan dan ook een herziening van de prijs tot gevolg hebben. Bij vertraging in de afname zal op de prijs van de te leveren goederen een magazijnkost van 1% per maand en voor de financieringskosten een interest gelijk aan het rentetarief basisherfinanciering van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, aangerekend worden.


2. Alle afmetingen worden opgemeten door de verkoper zelf. Afmetingen verstrekt door de koper of derden ontslaan de verkoper van elke verantwoordelijkheid
mochten de afmetingen van het geleverde product niet overeenstemmen. Alle verstrekte maten zullen worden beschouwd als spanmaten, ttz. zonder enige speling.


3. De koopwaren worden geacht in ontvangst te zijn genomen en goedgekeurd in de magazijnen van de verkoper. Het staat de klant vrij voor het vertrek of de levering
de koopwaren in de magazijnen van de verkoper na te zien. Elke hiernavolgende klacht kan niet meer in aanmerking genomen worden. In geen geval kan de verkoper
aansprakelijk gesteld worden voor gebreken, zichtbare noch onzichtbare, aan de geleverde goederen noch voor eventuele vertragingen die zich voordoen bij de levering. De
garantie voor de geleverde producten is beperkt tot de garantie die de verkoper ontvangt van haar leveranciers en kan nooit meer bedragen dan de vervanging van de geleverde goederen. De verkoper kan op geen enkel wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, met inbegrip van bedrijfsschade, die ten gevolge van de goederen zou zijn toegebracht aan de koper of aan derden. De koper zal de verkoper vrijwaren voor en tegen alle aanspraken, vorderingen, rechten en rechtsvorderingen welke derden lastens de verkoper zouden kun en doen gelden.


4. Eventuele klachten betreffende onze leveringen en facturen moeten binnen de 8 dagen na hun ontvangst schriftelijk medegedeeld worden, bij gebreke waarvan de
koper geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de koper niet van de verplichting de factuur op de vervaldag te betalen. De verkoper is slechts gehouden de door de verkoper als gebrekkig erkende leveringen te herstellen of te vervangen zonder dat de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld voor om het even welke andere schade hieruit voortspruitend.


5. Alle leveringen door de verkoper gebeuren binnen een normale en redelijke termijn zonder dat de verkoper gebonden kan zijn door bindende leveringstermijnen, noch
door verplichtingen van de koper ten aanzien van derden. Stakingen, ongevallen en andere oorzaken die de productie of de bevoorrading zouden belemmeren worden in elk
geval aanzien als gevallen van overmacht die het uitstel van de leveringstermijn en vertraging in de uitvoering van de bestelling toelaten zonder dat dit aanleiding kan geven tot verbreking van de overeenkomst of enige vergoeding van welke aard dan ook.


6. De verkoper behoudt de intellectuele rechten en eigendom op alle projecten en bijhorende documenten die door haar worden uitgevoerd. Elke overdracht of
uitvoering van deze projecten kan enkel geschieden met schriftelijke toelating van de verkoper. De industriële tekeningen, plannen, technische beschrijvingen enz. door de
verkoper geleverd blijven haar eigendom en mogen op geen enkele wijze worden overgemaakt aan derden, noch vermenigvuldigd, dan wel gebruikt op een wijze waarvoor door de verkoper geen schriftelijke toelating werd verleend. Indien de koper tekeningen en technische beschrijvingen ter beschikking stelt van de verkoper, vrijwaart de koper de verkoper tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.


7. De verkoper zal, zonder dat hiertegenover enige vergoeding zal staan, niet gehouden zijn tot uitvoering van de overeenkomst in geval van overmacht. Onder
overmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid ook als was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te
voorzien die de nakoming na de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmogelijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.


8. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de vestiging van de verkoper. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt deze, van rechtswege en zonder dat een
ingebrekestelling wordt vereist, verhoogd met een intrest van 12%/jaar en een schadevergoeding van 20% van het bedrag vermeld op de factuur met een minimum van 125,00 EUR. Bij gebreke aan volledige betaling blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper ook indien deze goederen werden verwerkt in geval waarvan het
eigendomsrecht van de verkoper zich uitstrekt over de na verwerking ontstane goederen. Bij niet betaling van de tussentijdse facturen houdt de verkoper zich het recht voor
hetzij de verdere uitvoering van de werken op te schorten tot na de volledige betaling, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij gehouden kan zijn tot enige
schadevergoeding. In voorkomend geval blijft de koper gehouden tot volledige betaling van de overeengekomen prijs, desgevallend vermeerderd met een schadevergoeding. 


9. Op alle betwistingen en geschillen mbt de uitvoering van de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Zij vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
rechtbanken van Dendermonde.